Specjalna Strefa Ekonomiczna

2 414 636 486 zł

zrealizowanych nakładów inwestycyjnych

6 504

istniejących miejsc pracy

82

inwestorów

128 ha

powierzchni

O Lubelskiej Podstrefie

24 września 2007 roku Prezes Rady Ministrów RP podpisał rozporządzenie rozszerzające granice Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec (Dz.U. 2007 nr 182 poz. 1299). Tym samym utworzona została Podstrefa Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec. Do SSE włączono 70 ha gruntów niezabudowanych, zlokalizowanych we wschodniej części miasta.

Pierwsze pozwolenie na działalność w Podstrefie Lublin zostało wydane 23.01.2008 i dotyczyło spółki Ball Packaging Europe. W tym samym roku pozwolenia otrzymały również spółki Aliplast i Ramatti. Rozpoczęto również I etap uzbrajania terenów strefy. Podsumowując pierwszy rok działalności Podstrefy Lublin należy podkreślić, że był on relatywnie dynamiczny, szczególnie w perspektywie rozpoczynającego się światowego kryzysu. Początki tworzenia podstrefy, zgodnie z ówczesnym stanem wiedzy, wskazywały na spore zainteresowanie inwestorów i 3 zapoczątkowane projekty inwestycyjne.

więcej

Specjalna Strefa Ekonomiczna Lublin - zdjecia z drona, lotnicze
Specjalna Strefa Ekonomiczna Lublin - zdjecia z drona, lotnicze

Polska Strefa Inwestycji

Znowelizowane przepisy o pomocy publicznej umożliwiają przedsiębiorcom na skorzystanie z pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego z tytułu realizacji nowego projektu inwestycyjnego na dowolnej nieruchomości zlokalizowanej na terytorium Polski. Tym samym wprowadzona w życie została Polska Strefa Inwestycji.

Podobnie jak w przypadku poprzednich przepisów dotyczących specjalnych stref ekonomicznych, pomoc publiczną udziela się przedsiębiorcy z tytułu:

kosztów nowej inwestycji – wielkość pomocy liczona jest jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy publicznej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą,

LUB

tworzenia nowych miejsc pracy – dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, obejmujących koszty płacy brutto tych pracowników, powiększone o składki obowiązkowe, takie jak składki na ubezpieczenie społeczne, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników.

więcej

Inwestorzy w Podstrefie

Film – 10-cio lecie Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Chcesz dowiedzieć się więcej o Lublinie? Wejdź na biznes.lublin.eu