Polska Strefa Inwestycji

Znowelizowane przepisy o pomocy publicznej umożliwiają przedsiębiorcom na skorzystanie z pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego z tytułu realizacji nowego projektu inwestycyjnego na dowolnej nieruchomości zlokalizowanej na terytorium Polski. Tym samym wprowadzona w życie została Polska Strefa Inwestycji.

Podobnie jak w przypadku poprzednich przepisów dotyczących specjalnych stref ekonomicznych, pomoc publiczną udziela się przedsiębiorcy z tytułu:

 • kosztów nowej inwestycji – wielkość pomocy liczona jest jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy publicznej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą,

LUB

 • tworzenia nowych miejsc pracy – dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, obejmujących koszty płacy brutto tych pracowników, powiększone o składki obowiązkowe, takie jak składki na ubezpieczenie społeczne, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników.

Zgodnie z mapą regionalnej pomocy publicznej maksymalna intensywność pomocy publicznej dla miasta Lublin wynosi:

 • 50% dla dużych przedsiębiorstw
 • 60% dla średnich przedsiębiorstw
 • 70% dla mikro i małych przedsiębiorstw

Przepisy

Znowelizowane przepisy wprowadziły również dodatkowe kryteria, które spełnić musi projekt inwestycyjny, aby możliwe było objęcie przedsięwzięcia pomocą publiczną. Wyróżnia się:

Kryterium ilościowe:

koszty kwalifikowane nowej inwestycji muszą być proporcjonalne do stopy bezrobocia w powiecie docelowej inwestycji oraz do wielkości przedsiębiorstwa – istotna jest relacja przeciętnej stopy bezrobocia w powiecie docelowej inwestycji do przeciętnej stopy bezrobocia w kraju. Progi dla dużych firm wynoszą od 10 do 100 mln zł.

W przypadku Lublina, próg wynosi 80 mln zł

Kryterium ilościowe jest obniżane o:

 • 95 % dla dużych lub średnich przedsiębiorców w przypadku nowej inwestycji z zakresu usług dla biznesu
 • 98 % dla mikroprzedsiębiorcy
 • 95 % dla małego przedsiębiorcy,
 • 90 % dla średniego przedsiębiorcy,
 • 50 % w przypadku reinwestycji.

Aktualne progi inwestycyjne

W przypadku Lublina aktualne progi inwestycyjne wynosić będą:

 • 80 mln zł dla dużych przedsiębiorstw
 • 16 mln zł na średnich przedsiębiorstw
 • 4 mln zł dla małych przedsiębiorstw oraz inwestycji w sektorze usług oraz w działalność B+R (zgodnie z akapitem powyżej)
 • 1,6 mln zł dla mikroprzedsiębiorstw\

Kryterium jakościowe:

 • Szczegółowy opis kryteriów znajduje się w: ROZPORZĄDZENIU RADY MINISTRÓW z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji
 • W przypadku inwestycji w Lublinie, projekt musi zdobyć minimum 4 punkty, w tym co najmniej po 1 punkcie z każdego kryterium – Kryterium zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz Kryterium zrównoważonego rozwoju społecznego

Decyzje

Decyzja, dla inwestycji na terenie miasta Lublin, przyznawana będzie na 15 lat.

Procedura uzyskania decyzji, zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego, nie powinna trwać dłużej niż 30 dni od dnia wpłynięcia zgłoszenia inwestora.

Jednostką, która zarządza nowym systemem wsparcia w Lublinie jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Mielcu – dotychczasowy zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną Euro-Park Mielec Podstrefa Lublin.

Kwalifikator pomocy publicznej jest dostępny na stronie.