Deklaracja Dostępności

Urząd Miasta Lublin zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.sse.lublin.eu, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do anglojęzycznego serwisu gospodarczego dostępnego pod adresem www.invest-in-lublin.com.

Data publikacji: 2020-07-29
Data ostatnie aktualizacji: 2020-07-29

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. (przykładowe wymienienie).
1. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych lub słabosłyszących.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-07-29. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiszowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przystosowanie dla urządzeń mobilnych
Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe, projektory itp. (mobile-friendly).

Dostępność architektoniczna
Biuro Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin zlokalizowane jest w budynku biurowym przy ul. Spokojnej 2, 20-074 Lublin. Pomieszczenia biura znajdują się w pokojach o numerach 278 oraz 279 na drugim piętrze budynku. Budynek posiada 2 wejścia, jedno od strony ul. Wieniawskiej, a drugie od strony ul. Spokojnej. Przy obu wejściach znajdują się recepcje, w których można uzyskać pomoc w dotarciu do jednostki. Dodatkowo przy obu recepcjach zlokalizowane są po 3 windy. Recepcja urzędu zlokalizowana jest na drugim piętrze, bezpośrednio przy windach od strony ul. Wieniawskiej.
Dojście do budynku jest płaskie, a ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane są od strony ul. Spokojnej oraz przy ul. Lubomelskiej.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na drugim piętrze budynku.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
W recepcji i w każdym innym miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna po wcześniejszym umówieniu wizyty. Umówić można się pod adresem tlumaczpjm@lublin.eu lub osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców ul. Wieniawska 14 w Punkcie Informacyjnym w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Mierzwa, kmierzwa@lublin.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 466 25 40. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.