Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC Podstrefa Lublin oferuje przedsiębiorcom pomoc publiczną w formie zwolnień od podatku dochodowego.

Pomoc publiczna w strefie stanowi pomoc regionalną udzielaną przedsiębiorcy z tytułu:

kosztów nowej inwestycji – wielkość pomocy liczona jest jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy publicznej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą,

tworzenia nowych miejsc pracy – wielkości pomocy publicznej liczona jest jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy publicznej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów nowo zatrudnionych pracowników.

Zgodnie z mapą regionalnej pomocy publicznej maksymalna intensywność pomocy publicznej dla Podstrefy Lublin wynosi:

50% dla dużych przedsiębiorstw

60% dla średnich przedsiębiorstw

70% dla mikro i małych przedsiębiorstw

Podstawą korzystania ze zwolnień podatkowych w strefie jest uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w SSE EURO-PARK MIELEC Podstrefa Lublin. Zezwolenia udzielane są przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. z ramienia Ministra Gospodarki. Zezwolenie udzielane jest w rezultacie procedury przetargu łącznego lub rokowań.

W związku z brakiem wolnych nieruchomości niezabudowanych w Podstrefie Lublin, zezwolenie może zostać udzielone jedynie poprzez rokowania – czas trwania procedury wynosi 6-8 tygodni.

Podstawowe warunki ubiegania się o zezwolenie:

projekt musi być nową inwestycją,

minimalne nakłady inwestycyjne 100 000 EURO, przy czym minimalny wkład własny inwestora wynosi 25%,

rodzaj działalności planowanej do uruchomienia w strefie musi kwalifikować się do udzielenia zezwolenia.